ท่ามกลางภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจปัจจุบันที่มีต้นทุนด้านพลังงานสูงเป็นประวัติการณ์ น้ำมันขึ้นราคา ไม่หยุดหย่อน ค่าไฟฟ้าปรับราคาสูงขึ้น ค่าขนส่ง ค่าพาหนะเดินทาง ต่างทยอย ปรับราคาขึ้น ธุรกิจจำเป็น ต้องรักษาระดับโครงสร้าง ต้นทุนสินค้าและบริการ เพื่อคงความสามารถในการแข่งขัน ในสภาวะตลาดทีไม่ สามารถปรับราคาสินค้าและบริการขึ้นได้อย่างที่ควรจะเป็น อันเนื่องมาจาก ลูกค้ามีทางเลือกในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคไปสู่การคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณค่า มากขึ้น มีนวัตกรรมและรูปลักษณ์ ที่ทันสมัย สอดรับกับเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ

        คณะบุคคลเว็บมาสเตอร์ จึงได้ออกแบบบริการสำนักงานเว็บอัตโนมัติที่เรียกว่า “Virtual Offices” เพื่อตอบ สนองธุรกิจในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรใน การสร้างภาพลักษณ์ของ การมีสำนักงานเว็บเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า และที่สำคัญ องค์กรธุรกิจสามารถสร้าง สำนักงานเว็บดังกล่าวนี้ได้ด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องภาษาที่ใช้ในการสร้าง เว็บใดๆไม่ว่าจะเป็น HTML, ASP, PHP, JAVA ฯลฯ เพราะเราตระหนักว่าเวลาอันมีค่าของท่าน ควรจะต้อง ใช้ในเรื่องที่มีความสำคัญกับธุรกิจมากกว่าเรื่องทางเทคนิคที่เป็นเพียงส่วนงานสนับส
นุนมิใช่แก่นของธุรกิจ

 

คณะบุคคลเว็บมาสเตอร์ได้ย้ายที่ทำการใหม่
กรุณาติดต่อที่

Tel : 02-930-5224
Fax : 02-930-5228
email address : support@virtualoffices.com

Hot line Support : 081-207-0150

คณะบุคคลเว็บมาสเตอร์ปรับราคาในการจดทะเบียนและ
ต่ออายุโดเมนเนมเป็น 600 บาท/ปี

 
 
  Copyright © 2005 - 2008 Welcome to Virtualoffices. Designed by Virtualoffices Team.